Bucheon Keb Hanabank (Bayanlar) – Yongin Samsung Life Blue Minx (Bayanlar)
Bucheon Keb Hanabank (Bayanlar) - Yongin Samsung Life Blue Minx (Bayanlar) karşılaşması sona ermiştir.