Politeh-SamGTU Samara (Bayanlar) – Tchevakata Vologda (Bayanlar)
Politeh-SamGTU Samara (Bayanlar) - Tchevakata Vologda (Bayanlar) karşılaşması sona ermiştir.