Viktoriya Oreshina – Mayagul Tashpulatova
Viktoriya Oreshina - Mayagul Tashpulatova karşılaşması sona ermiştir.